Det er nå på høy tid at Arbeiderpartiet går inn for en foreldelsesfrist i saker om tilbakekall av statsborgerskap, skriver artikkelforfatteren.
Foto: DNA Info
På et tidspunkt må utlendinger kunne få slå seg til ro med at de er norske nok, skriver Jenuthica Yoganathan i dette innlegget. 

Utlendinger som kommer til Norge bosetter seg, studerer, deltar i arbeidslivet, stifter familie og kan etterhvert bli norske statsborgere. Likevel kan de aldri slå seg til ro med at de er norske nok. Statsborgerskapet kan nemlig tilbakekalles når som helst om utlendingsmyndighetene finner ut at utlendingen har gitt uriktige opplysninger. (Statsborgerloven § 26 andre ledd.) 

Vi trenger foreldelsesfrist i saker om tilbakekall av statsborgerskap

Tilbakekall av statsborgerskap er et svært inngripende vedtak. Når utlendinger får innvilget norsk statsborgerskap er de likestilte med norske borgere. Utlendinger kan derimot få statsborgerskapet tilbakekalt, uavhengig av hvor lenge de har oppholdt seg i Norge. I noen tilfeller må de i tillegg returnere til hjemlandet, til tross for at livet de kjenner best er i Norge. Det er derfor særlig viktig at rettssikkerheten i slike saker ivaretas. Det er nå på høy tid at Arbeiderpartiet går inn for en foreldelsesfrist i saker om tilbakekall av statsborgerskap. 

Urimelig å ilegge ansvar lenge etter lovbruddet

I norsk rett har vi allerede foreldelsesfrister på andre rettsområder. Strafferetten har foreldelsesfrister avhengig av lovbruddets strafferamme. (Straffeloven § 85 og § 86.) Det er kun de alvorligste lovbrudd som ikke foreldes. Dette omfatter blant annet folkemord, krigsforbrytelser, terrorhandlinger og drap. (Straffeloven § 91 første ledd.

For andre kriminelle handlinger har lovgiver lagt til grunn at hensynet til den som har begått et lovbrudd og vedkommendes familie tilsier at det er mindre rimelig å ilegge ansvar lenge etter at et lovbrudd er begått. Det er ingen tvil om at de samme hensynene gjør seg gjeldende i saker om statsborgerskap. Selv om det er alvorlig å oppgi uriktige opplysninger, må det i likhet med i strafferetten gå en grense på når vi kan tilgi disse feilene av hensyn til utlendingen og vedkommendes familie. 

Faren for å treffe feil avgjørelser øker med tiden

Ved å innføre en foreldelsesfrist vil utlendingsmyndighetene også tvinges til å behandle saker om tilbakekall på et tidligere tidspunkt og saker vil følgelig ikke kunne bli liggende over lengre tid. Dette skaper forutsigbarhet for utlendingen og ivaretar hensynet til utlendingers rettssikkerhet i større grad. 

Særlig vanskelig blir det om dokumentasjonen som kreves er i land hvor dokumenter er vanskelige å få tak i og i tillegg har lav troverdighet. 

Et annet hensyn bak foreldelsesreglene er at faren for å treffe feil avgjørelser øker med tiden. I statsborgerskapssaker er det vanskelig å dokumentere opplysninger og vitner blir mindre pålitelige etter hvert som tiden går. Særlig vanskelig blir det om dokumentasjonen som kreves er i land hvor dokumenter er vanskelige å få tak i og i tillegg har lav troverdighet. Muligheten til å forsvare seg blir derfor mindre jo lenger tid som går og rettsikkerheten til den enkelte utlending svekkes. 

Det er derfor på høy tid at det innføres en frist for å tilbakekalle statsborgerskap slik at utlendinger på et tidspunkt endelig kan slå seg til ro med at de er norske nok.  

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.