Unge må noen ganger droppe utdannelsen til fordel for arbeid – for å tilfredsstille inntektskravet som er satt for å få permanent oppholdstillatelse.
Foto: SHCP Edu
Permanent oppholdstillatelse er ofte bare en mulighet for de som har økonomi til det, skriver Jenuthica Yoganathan i dette innlegget.
85Shares

Utrop bringer i samarbeid med Jussbuss en ny tekst hver måned, der jusstudenter vil bidra med rettighetsopplysning og meningsartikler om aktuelle temaer innen utlendingsrett.

Permanent oppholdstillatelse gir langt større forutsigbarhet og trygghet for utlendinger, sammenliknet med en midlertidig tillatelse. Med permanent oppholdstillatelse slipper man å fornye tillatelsen sin og betale søknadsgebyr ved hver fornyelse. Man trenger heller ikke oppfylle vilkårene for sin midlertidige tillatelse lenger. 

Færre unntak for krav til selvforsørgelse

Dersom man kom på familieinnvandring med en ektefelle kan man dermed trygt gå fra hen, uten å bekymre seg for at man vil miste retten til å bli i Norge. Det er også vanskeligere å bli utvist når man har permanent opphold. For utlendinger er det derfor en stor trygghet i å få permanent oppholdstillatelse. 

Jussbuss er derfor svært kritiske til at myndighetene strammer inn på muligheten til å få denne tillatelsen. Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget permanent oppholdstillatelse. Blant annet er det et krav om å kunne forsørge seg selv, som ble innført i 2017, for å sikre at utlendingen ikke skal bli avhengig av offentlige støtteordninger.

Jussbuss er kritiske til at permanent oppholdstillatelse er betinget utlendingens økonomi. Dette bidrar til at tillatelsen er forbeholdt de mest ressurssterke i samfunnet. I januar 2021 innførte regjeringen endringer som gjorde det enda vanskeligere å få unntak fra kravet om personlig økonomi. Der man tidligere fikk unntak fra kravet hvis man var elev i grunnskolen eller videregående skole, ble dette endret til å kun gjelde elever som har ungdomsrett eller elever som deltar i skole som del av introduksjonsprogrammet eller gjennom arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. 

Disse elevene vil da velge bort utdanning til fordel for midlertidige stillinger for å oppfylle inntektskravet.

Dette innebærer at langt færre får unntak fra kravet til selvforsørgelse. For de elevene som ikke omfattes av unntakene lenger, vil det for mange være aktuelt å ta arbeid i stedet for å gå på skolen. Disse elevene vil da velge bort utdanning til fordel for midlertidige stillinger for å oppfylle inntektskravet. l lengden bidrar dette til at utlendinger stilles dårligere i arbeidsmarkedet på grunn av manglende utdanning. 

Innstrammingene i inntektskravet må reverseres

Og det blir verre. I tillegg til at innstrammingene ble innført, fastsatte departementet at de skulle gjelde alle søknader som ikke var behandlet hos UDI fra 1. januar 2021. Som følge av den lange saksbehandlingstiden hos UDI innebærer dette at regelen også rammer utlendinger som søkte før endringen trådte i kraft. Disse innrettet seg etter gjeldende regler da de søkte, og flere som var elever i grunnskolen eller videregående trodde derfor at de ville få unntak fra kravet. 

UDI behandler fortsatt søknader om permanent oppholdstillatelse fra 2020, og dette innebærer at det fortsatt er utlendinger som søkte før 2021, som vil rammes av endringen. Dette er svært urimelig og strider med hensynet til forutsigbarhet for egen rettsstilling.

Innstrammingene i inntektskravet i 2021 er urimelige og det er ikke akseptabelt at disse også skal gjelde utlendinger som søkte før endringene trådte i kraft. Endringene må reverseres.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.