Å kreve at mennesker fra land som ikke registrerer alle fødsler skal være kjent med sin egen alder, skaper store utfordringer, både for de som mangler siker dokumentasjon på egen fødsel og for samfunnene de flytter til. Norge kan imidlertid nå få oppleve en endring i kravene for å kunne få nasjonalt ID-kort.
Foto: IOM
Ved å tilby nasjonalt ID-kort til utlendinger med identitetstvil, sikres de muligheten til fullverdig deltakelse i samfunnet, skriver Marte Lindholm i dette innlegget.
133Shares

Utrop bringer i samarbeid med Jussbuss en tekst annenhver uke, der jusstudenter vil bidra med rettighetsopplysning og meningsartikler om aktuelle temaer innen utlendingsrett. 

Mange flyktninger og utlendinger kommer til Norge uten identitetspapirer. For å få tilgang til grunnleggende tjenester i Norge stilles det i mange sammenhenger krav om at man kan legitimere seg. Norske myndigheter har avhjulpet denne problematikken ved å utstede reisebevis for flyktninger og utlendingspass til visse grupper. 

ID-kort sikrer tilgang til grunnleggende tjenester

I mange tilfeller nektes imidlertid mange utlendinger reisebevis og utlendingspass på grunn av identitetstvil. Dette får store konsekvenser for den enkelte. Dagligdagse gjøremål, som å hente ut resepter fra apoteket og post fra postkontoret, blir tilnærmet umulig. Det samme gjelder muligheten til å ta førerkort og å være leietaker. Videre er det svært vanskelig å få åpnet bankkonto og få BankID uten legitimasjon, noe som igjen reduserer mulighetene til å få seg jobb. Hvilken arbeidsgiver ønsker å ansette en person som ikke har mulighet til å åpne lønnskonto? 

Regjeringen har endelig åpnet for at utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge skal kunne få nasjonalt ID-kort. Vi i innvandringsgruppen i Jussbuss er svært positive til dette forslaget, og særlig hva gjelder utlendinger med identitetstvil. Dette dreier seg om en gruppe mennesker som har lovlig opphold i Norge, men som i dag mangler tilgang til grunnleggende tjenester i samfunnet. Ved å tilby nasjonalt ID-kort til utlendinger med identitetstvil, sikrer man denne gruppen muligheten til fullverdig deltakelse i samfunnet.

Ber om rask innføring

Vi ønsker å trekke frem et eksempel som viser viktigheten av å tilby nasjonalt ID-kort, også for personer med identitetstvil. En klient av oss – jeg kaller ham A – mottok avslag på sin søknad om norsk statsborgerskap på grunn av tvil om hans identitet. Denne tvilen har kun oppstått fordi det er avvik mellom alderen A selv oppga da han kom til Norge, og resultatet av aldersundersøkelser som ble gjennomført i forbindelse med hans asylsøknad. Disse aldersundersøkelsene er for øvrig svært kritisert i både det medisinske og juridiske fagmiljøet, men tillegges likevel avgjørende vekt i flere saker. 

Personer som A vil ha stor nytte av et nasjonalt ID-kort, slik at han får muligheten til fullverdig deltakelse i samfunnet. Vi håper derfor at Justis- og beredskapsdepartementet vil prioritere rask innføring av nasjonalt identitetskort for utlendinger – også der det eksisterer tvil om identitet. 

Høringsnotatet fra Justis- og beredskapsdepartementet og Jussbuss’ høringssvar kan leses i sin helhet her

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.