Kjønnsmangfold og etnisk mangfold er bra for business. For å utløse den fulle verdien av mangfold, må dog definisjonen utvides til å omfatte mye mer, herunder ikke observerbare forskjeller som kan ha betydning for relasjoner på arbeidsplassen, tilnærming til arbeidsoppgaver og produktivitet for organisasjonen, skriver artikkelforfatterne.
Foto: Alaska Airlines
Det ligger store gevinster i å forebygge og motvirke utenforskap, skriver Kristin Walstad og Erik Eide i dette innlegget.
Kristin Walstad og Erik Eide


Kristin Walstad og Erik Eide

Regjeringen har lagt fram en eierskapsmelding som næringsministeren, ifølge Dagsavisen den 20 oktober i fjor, har beskrevet som «grønn as fuck». Det har imidlertid vært lite oppmerksomhet rundt hvilke steg regjeringen har tatt med tanke på ledelse av mangfold i de statlig eide bedriftene. Vi vil kalle det et paradigmeskifte innen mangfoldsarbeidet.

Lang tradisjon som inkluderingsmotor

Hovedorganisasjonen Virke representerer mer enn 25 000 virksomheter med over 300 000 ansatte innen handel, tjenesteytende næring og ideell sektor. Virksomheter uten statlig eierskap ser også hen til statens forventninger for godt eierskap, og regjeringens eierskapsmelding.

Virke ideell og frivillighet har merket seg utviklingen av statens forventninger til selskapene, særlig med tanke på verdien av mangfold og forskjellighet blant medarbeiderne. Virke støtter målet om å styrke inkluderings- og mangfoldskompetansen i arbeidslivet, det vil kunne bidra til mer inkludering og mindre utenforskap. Handels- og tjenestenæringene har lang tradisjon som inkluderingsmotor. 

En utvidet definisjon av mangfold

Utenforskap er en av vår tids største bærekraftsutfordringer. Å stå utenfor arbeidslivet er et stort tap for den enkelte, men også et stort tap for arbeids- og samfunnsliv i form av tapt verdiskaping, og økte kostnader for velferdsstaten. Det er derfor store gevinster ved å ha et langsiktig perspektiv hos alle aktører i samfunnet for å bedre forebygge og å motvirke utenforskap. Regjeringen knytter nå systematisk arbeid med mangfold til FNs bærekraftsmål.

Med denne eierskapsmeldingen blir arbeidet med mangfold mer nyansert enn tidligere, og vi har fått en ny definisjon av mangfold: «Som menneskelige forskjeller som ulike individkjennetegn som kjønn, alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn, men også forskjeller i perspektiv, atferd og identitet. Mangfold beskriver med andre ord både observerbare og ikke observerbare forskjeller som kan ha betydning for relasjoner på arbeidsplassen, tilnærming til arbeidsoppgaver og produktivitet for organisasjonen.» I tidligere eierskapsmeldinger, har mangfold primært vært knyttet til kjønnsbalanse (tokjønnsmodellen) og rekruttering av etnisk mangfold.

Å utløse verdien som ligger i mangfoldet

Det er substansielt nytt at systematisk arbeid med mangfold knyttes til bedriftenes verdiskapning, når regjeringen sier at: «Selskaper som evner å tiltrekke seg ansatte fra en bred del av befolkningen stiller også sterkere i kampen om de beste talentene og kan fremstå som mer attraktive arbeidsgivere og som følge av dette ha et konkurransefortrinn». Virksomhetene får nå et mer definert ansvar for å identifisere og gjøre bruk av kompetansen i egen organisasjon, og koble den til oppgaveløsning.

Hvordan styrene skal arbeide med mangfold har også blitt mer tydelig, det er ikke lengre nok med gode intensjoner. Styret bes framover sette tydelige mål og ta eierskap til selskapets arbeid på området gjennom blant annet å vurdere om selskapet har en kultur og tiltak som fremmer og utløser verdien av mangfold, likestilling og inkludering, og som dermed legger til rette for oppnåelse av selskapets mål. Arbeidet med en organisasjonskultur, der alle kan kjenne seg trygge, er et kontinuerlig og viktig arbeid. 

En arbeidsplass der flere kan slå ut med vingene

Næringskomiteen har nå avgitt sin innstilling og Norge er på vei mot et arbeidsliv der forhåpentlig flere tør å ta av seg jakka, og kjenne seg trygge på at det er «varmt nok» på arbeidsplassen. Der flere våger å slå ut vingene, og være seg selv. Der våre ulike perspektiver får bidra til mer innovasjon, læring og verdiskapning.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.