Nordmenn med innvandrerbakgrunn, også norskfødte, kommer dårlig ut av det i Statistisk sentralbyrås statistikker for valgdeltakelse, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Privat
Innvandrere og deres etterkommere har lavere valgdeltakelse enn andre – gå ut og stem!, skriver Aslam Ahsan i dette innlegget. 
118Shares
Aslam Ahsan

Innvandrere og deres etterkommere utgjør per i dag cirka 20 % av Norges befolkning. Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn har vært et diskusjonstema i forkant av valgene helt siden innvandrere som hadde vært bosatt i landet i minst tre år fikk stemmerett ved kommunevalgene i 1983. 

Lavere deltakelse blant innvandrere

Den gjennomsnittlige valgdeltakelsen blant personer uten innvandrerbakgrunn har ligget rundt 65 prosent de tre siste lokalvalgene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). For norske statsborgere med innvandrerbakgrunn har deltakelsen ligget rundt 40 prosent, og for utenlandske statsborgere rundt 30 prosent. Disse tallene er en stor utfordring for politiske partier så vel som for enkeltindivider med utenlandsk bakgrunn.

De fleste innvandrere som kommer fra Asia og Afrika har i stor grad kommet fra land med «haltende demokrati» eller mangel på sådan. Det er store variasjoner i deltakelsen. Ofte preges tilknytningsprosessen til demokratiet av religiøse, kulturelle, sektorielle og indirekte byttehandler for egen eller fellesskapets vinning. 

Eritrea-demonstrasjonen i Bergen i starten av måneden, for og imot demokratiet, gir oss innsikt i en nokså annerledes tilnærming enkelte innvandrergrupper har tatt med seg til Norge. Å lære om det norske demokratiet kan være vanskelig for alle mennesker. 

«Valgdeltakelsen er lavere blant innvandrere sammenliknet med norske borgere. I de tre siste stortingsvalgene lå valgdeltakelsen på 80 prosent for øvrige norske borgere, mens den var rundt mellom 50 og 55 prosent blant innvandrerne. Blant innvandrere samlet sank deltakelsen fra 55 prosent i 2017 til 50 prosent i 2021», skriver SSB i sin rapport 2022/51

Bruk stemmeretten!

Ungdommer med innvandrerbakgrunn kommer enda dårligere ut i denne rapporten: «Norskfødte med innvandrerforeldre er en relativt ung gruppe. Sammenlikner vi dem med de yngre blant øvrige stemmeberettigede ser vi at valgdeltakelsen er rundt 20 prosentpoeng lavere blant norskfødte med innvandrerbakgrunn.»

Synkende valgdeltagelse i denne gruppen er urovekkende, og jeg frykter at det er forståelsen av hvor viktig det er å delta i demokratiet som skranter. Altså, trolig ikke motvilje, men sannsynlig likegyldighet. Det er dog et lys i enden av tunnelen at innvandrere er satt på partilistene i lokalvalget i større grad enn tidligere, og dette har unektelig en mobiliserende effekt på denne gruppen.

Valg er det beste middelet vi har til å påvirke samfunnet og politikerne. Gjør din borgerplikt, bruk stemmeretten og vis at vi skal ta ansvar for lokalsamfunnet sammen. Ønsker dere lykke til med valget 2023 – og måtte den beste vinne!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.