– Dersom myndighetene ser bort fra UNHCRs faglige råd, er det ifølge juridiske eksperter grunn til å stille spørsmål ved om landet overholder sine internasjonale forpliktelser i «god tro».
Foto: Pixbay
«Med mindre Høyre mener Norge skal trekke seg fra FNs flyktningkonvensjon, er asylretten ikke valgfri», skriver Ann-Magrit Austenå i sitt svar til Ove Trellevik.
119Shares
Latest posts by Ann-Magrit Austenå (see all)

Høyres innvandringspolitiske talsperson, Ove Trellevik, skriver i Utrop 3. april at det ikke er helt korrekt at Norge er forpliktet til å gi asyl etter folkeretten – og at det er «opp til hver enkelt stat å vurdere om en asylsøker går inn under definisjonen i flyktningkonvensjonen, og dermed har krav på beskyttelse».

«Norge skal følge både folkeretten og FNs flyktningkonvensjon. Det er dog opp til hver enkelt stat å vurdere om en person går inn under flyktningkonvensjonens definisjon av en asylsøker, skriver Ove Trellevik i Utrop den 3. april.
Foto : Faksimile, Utrop 03.04.2020.

Ser myndighetene bort fra UNHCRs faglige råd, overholdes ikke internasjonale forpliktelser

NOAS er enig med Trellevik i at det er bra å hjelpe flest mulig. Vårt poeng er at det kan vi gjøre, uten samtidig å handle i strid med folkeretten innenfor egne grenser. NOAS arbeider for asylsøkeres rettssikkerhet, og er særlig opptatt av at Norge følger FNs flyktningkonvensjon – en folkerettslig avtale som skal sikre flyktninger bestemte rettigheter.

NOAS er enig med Trellevik i at det er bra å hjelpe flest mulig. Vårt poeng er at det kan vi gjøre, uten samtidig å handle i strid med folkeretten innenfor egne grenser

Som Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) også skriver, er Norge forpliktet til å gi beskyttelse til mennesker med et beskyttelsesbehov. Flyktningkonvensjonen gir asylsøkere i praksis rett til å få prøvd asylsøknaden, og rett til å få asyl, dersom vilkårene for det er oppfylt.

Trellevik gir inntrykk av at Norge står helt fritt i å tolke Flyktningkonvensjonen. Det stemmer ikke, siden vi har et regelverk for hvordan internasjonale forpliktelser som Flyktningkonvensjonen skal tolkes. Norge er ifølge Wien-konvensjonen om traktatretten forpliktet til å tolke Flyktningkonvensjonen i «god tro», i tråd med dens ordlyd, gjenstand og formål.

Norge er også ifølge Flyktningkonvensjonens artikkel 35 pliktet til å samarbeide med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i organisasjonens arbeid med å føre tilsyn med hvordan landene anvender konvensjonen. UNHCRs uttalelser er ikke rettslig bindende, men er basert på tolkningsreglene i Wien-konvensjonen og skal tillegges vekt. Dersom myndighetene ser bort fra UNHCRs faglige råd, er det ifølge juridiske eksperter grunn til å stille spørsmål ved om landet overholder sine internasjonale forpliktelser i «god tro».

Anses asylsøkeren som flyktning, skal asyl gis

Norske myndigheter skal gjøre en vurdering av beskyttelsesbehovet i hver enkelt asylsak. Men vurderingen må gjøres i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Anses asylsøkeren som flyktning etter denne vurderingen, skal Norge gi asyl. Det er ikke valgfritt.