Fra den prisbelønnede norske tv-serien Ante (1975). Den unge samiske gutten Ante blir tvunget til å gå på norsk internatskole i Kautokeino, og serien belyste samenes utfordringer i møte med politikken som hadde til hensikt å assimilere samer i det norske samfunnet.
Foto: Faksimile, Ante (NRK 1975)
Både regjering, storting, domstolene, nasjonale og internasjonale lover gjør det tydelig at samer er et urfolk, skriver Petter Wille i dette innlegget.
837Shares
Latest posts by Petter Wille (see all)

Utrop har publisert innlegg hvor det stilles spørsmål ved om samene er urfolk. Dette er det imidlertid ingen grunn til å tvile på. At samene er urfolk er grunnlaget for norsk samepolitikk, uavhengig av hvem som har regjeringsmakten. 

Bred dekning for definisjon som urfolk

Etter vedtakelsen av sameloven i 1987 og grunnlovsbestemmelsen om samene i 1988, har skiftende regjeringer og Storting, samt domstolene, konsekvent lagt til grunn at samene er et folk og urfolk. Jeg skal gi noen eksempler: I Stortingsmelding nr. 52 (1992-93) Norsk samepolitikk gis det uttrykk for at Grunnloven § 110a (nå § 108) og sameloven bygger på det syn at samene er et eget folk med en egen kultur, og at de er en urbefolkning. (Det var på den tiden vanlig å bruke betegnelsen «urbefolkning», mens «folk» og «urfolk» i dag er den allment aksepterte betegnelsen). I Stortingsmelding nr. 41 (1996-97) Om norsk samepolitikk heter det at følgende overordnede prinsipper ligger til grunn for det samepolitiske arbeidet: «Samene utgjør ett av de to statskonstituerende folk i Norge.»

Dette prinsipielle synet bekreftes i flere senere stortingsmeldinger om samepolitikken, bl.a. i Stortingsmelding nr. 55 (2000-2001) hvor det heter at: 

«Som et viktig grunnlag for sin samepolitikk legger regjeringen til grunn at staten Norge opprinnelig er etablert på territoriet til to folk – samer og nordmenn – og at begge folkene har den samme rett og det samme krav på å kunne utvikle sin kultur og sitt språk.» Videre heter det at: «Samene er anerkjent som urfolk fordi de nedstammer fra folk som bebodde landet da de nåværende statsgrensene ble fastlagt, og har beholdt alle eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner, jf. ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, art. 1.»

I samme stortingsmelding vises det også til at Kong Harald V i sin tale ved åpningen av Sametinget i 1997 uttalte at: «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer.»

Stortinget har i flere innstillinger om samepolitikken og Sametingets virksomhet sluttet seg til det samme prinsipielle grunnlaget for samepolitikken som er uttrykt av ulike regjeringer. Da Sametingets årsmelding for 2013 ble behandlet av Stortinget, uttalte stortingskomiteen som behandlet meldingen, med medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti enstemmig at: «… staten Norge er etablert på territoriet til to folk, samer og nordmenn, og at begge folkene har samme rett til og det samme kravet på å kunne utvikle sin kultur og sitt språk. Samene er et urfolk som har folkerettslig krav på et særlig kulturvern.»

At samene er urfolk er også klart slått fast av domstolene

Dette er bare noen av de mange eksemplene på at Regjering og Storting har fastslått at samene er urfolk og folk. Også i Finland og Sverige er samene anerkjent som urfolk. I Finland er dette slått fast i Grunnloven. 

Rettspraksis

At samene er urfolk er også klart slått fast av domstolene. I Høyesteretts plenumsdom i Selbusaken av 2001 (RT. 2001 side 769) uttales det at artikkel 1 i ILO-konvensjon nr. 169, om urfolk og stammefolk, som Norge var det første landet som ratifiserte, utvilsomt gir samene status som urfolk i Norge, også i det sørsamiske området. 

Det kan også nevnes at en enstemmig Høyesterett, også denne gang i plenum, i den såkalte Nessebysaken i 2018 (HR-2018-456-P), la til grunn at: «Samenes rettigheter som urfolk er vernet både gjennom bestemmelser i Grunnloven og ulike folkerettslige regler.»  Høyesterett viser her blant annet til Grunnloven § 108, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, FNs urfolkserklæring og ILO-konvensjon nr. 169.

Internasjonale organer

FNs menneskerettighetskomité, som overvåker FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, samt komiteen som overvåker FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, har begge lagt til grunn at samene er urfolk når de har eksaminert periodiske rapporter fra Norge om gjennomføring av konvensjonene. Det samme har FNs rasediskrimineringskomité gjort. 

Selv om det ikke finnes noen generell internasjonal definisjon av urfolk, er det ingen tvil om at samene er urfolk. Samene er anerkjent som urfolk av både lovgiver, regjering og domstolene, samt av internasjonale organer. Norske myndigheter har derfor klare internasjonale og nasjonale forpliktelser overfor det samiske folk.  

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.