Nabila Anwar: – Jeg vil ha et samfunn med dialog og forståelse. Ved sammen å beskytte våre kulturelle og religiøse symboler, bygger vi viktige broer.
Foto: Privat
Ved å jobbe mot brenning av hellige bøker, gir vi næring til inkludering og harmoni, skriver Nabila Anwar i dette innlegget. 
Nabila Anwar

I dag står verden overfor en rekke utfordringer. Fra øst til vest og fra nord til sør opplever vi utallige utfordringer. Hvert hjørne av verden er preget av betydelig uro. Mennesker lider under fattigdom, konflikter, vold og uro. I tillegg til dette rammes vi stadig av sosiale og økonomiske kriser. Og vi ser hyppige og omfattende naturkatastrofer som jordskjelv, flom, tørke og dertil hørende matmangel. 

Og dessverre, og på oppsiktsvekkende vis, finnes det makter,  organisasjoner og grupper av mennesker som bygger vegger av hat, i en verden som allerede er overveldet av utfordringer. 

For verden har den siste tiden vært vitne til en urovekkende trend: brenning av Koranen. Disse hendelsene har utløst kontrovers og opprør, og de utfordrer fundamentale prinsipper som religionsfrihet, ytringsfrihet og respekt for kulturell og religiøs mangfoldighet. 

Skaper frykt blant religiøse minoriteter

Brenning av religiøse bøker og andre symboler er en handling som ofte er fylt med symbolikk og følelser. Hva Koranen angår, har slike hendelser utløst sterke reaksjoner over hele verden. Dette fenomenet kan ikke sees isolert fra den større sammenhengen – global politikk og sosiale spenninger. 

Brenning av Koranen er ofte brukt som en provokasjon eller som et politisk verktøy for å uttrykke motstand eller fiendtlighet mot bestemte grupper eller samfunn. Uansett hva som motiverer slike handlinger, er konsekvensene dypt  bekymringsfulle. 

For det første utfordrer brenning av Koranen prinsippet om religionsfrihet, som er en hjørnestein i de fleste moderne demokratier. Alle mennesker har rett til å utøve sin religion  uten frykt for trakassering eller forfølgelse. Brenning av religiøse tekster truer denne grunnleggende rettigheten og skaper en atmosfære av frykt og usikkerhet blant religiøse minoriteter. 

Kamp for fred og respekt

Videre truer slike hendelser også prinsippet om ytringsfrihet. Mens ytringsfriheten er en viktig verdi, må også denner utøves med ansvar. Å brenne religiøse bøker og andre symboler kan ha alvorlige konsekvenser. Det er viktig å finne balansen mellom ytringsfrihet og behovet for å forhindre hatkriminalitet og diskriminering. 

Alle mennesker har rett til å utøve sin religion  uten frykt for trakassering eller forfølgelse.

Her tillater jeg meg å stille følgende spørsmål: Er ikke veggene av hat allerede høye nok; trenger vi virkelig å gjøre dem enda høyere? Er det ikke allerede nok mangel på broer som kan forene oss? Er verden ikke allerede fylt med uro, ustabilitet og usikkerhet? Under disse omstendighetene vil slike handlinger kun bidra til å ødelegge verdensfreden ytterligere. Disse handlingene er svært provoserende og oppnår intet annet enn å skape bekymring og sinne hos millioner av fredelige mennesker over hele verden.  

Norge, et land kjent for sin naturskjønnhet, vennlige innbyggere og kulturelt mangfold, står overfor en viktig utfordring. Det handler om å beskytte kulturelle og religiøse  symboler og verdier fra ødeleggelse og brenning. Dette er ikke bare et spørsmål om materiell besittelse; det er en kamp for å bevare fred og respekt i samfunnet.

Alt det vi har til felles

De rådende omstendigheter viser tydelig behovet for økt arbeid knyttet til dialog og forståelse mellom ulike kulturer og religioner. Norsk kultur er mangfoldig og inkluderer en  rekke ulike kulturelle og religiøse tradisjoner. Landet er blitt hjem for mennesker fra alle hjørner av verden, og det er denne mangfoldigheten som beriker samfunnet. 

Likevel er det viktig å forstå hvorfor vi må gjøre grep for å forebygge brenning av hellige bøker og andre kulturelle skatter. Slike hendelser er en påminnelse om de utfordringene vi står overfor i en verden der mange krysser landegrenser. Det er viktig å fordømme slike handlinger og arbeide for å  fremme fred, respekt og toleranse over hele verden. 

Forebygging av brenning av hellige bøker gir rom for dialog og gjensidig forståelse og er en kritisk faktor for å styrke fred og respekt i Norge. Det er en måte å fremme en inkluderende  kultur som verdsetter mangfold og dialog. Det hjelper å opprettholde de grunnleggende verdiene for et harmonisk samfunn. Ved sammen å beskytte våre kulturelle og religiøse symboler, bygger vi samtidig viktige broer.

Selv om det er visse forskjeller mellom mennesker i verden, er det også en realitet at det finnes enormt mange ting vi deler. Hvor flott og anstendig ville det ikke være om vi fokuserte på det vi har til felles i stedet for våre ulikheter? Det er slik vi kan skape harmoni og toleranse i Norge og i verden. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.